Miljöplan


Miljöplanens syfte

Miljöplanens syfte är att verksamheten skall stödja sjösportens strävan till en god båtkultur. I den goda båtkulturen ingår självklart att verksamheten skall bedrivas på ett miljöanpassat och långsiktigt hållbart sätt såväl inom hamnområdet som utanför. Miljöplanen skall bidra till att praktiskt säkerställa detta, att det sker en kontinuerlig utveckling och att tillsynen fungerar.

Dessutom skall miljöplanen bidra till att öka båtägarnas miljömedvetenhet, identifiera potentiellt miljöfarliga verksamheter, utgöra riktlinjer för hamnens/marinans verksamhet ur ett miljöperspektiv samt informera båtägare och gäster om gällande miljöregler.

Miljöplanen skall distribueras till båtägarna, göras tillgänglig på hemsidan och anslås på anslagstavlor.

Denna miljöplan skall leda till att hamnen klarar dagens lagkrav enligt miljöbalkens regler, Transportstyrelsens föreskrift om toaförbud samt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer om båttvätt rev. våren 2015.

Miljöplanens formella grund

Stadgar bör innehålla regler om att miljöplanen skall följas och vad som kan inträffa om så inte sker.

Båttvätt

Vid upptagning av båtar kommer dessa att högtryckstvättas innan uppställning på vinterplats. Tvätt kommer att ske på den av kommunen planerade spolplattan med avancerad rening. En väderbeständig skylt som upplyser om var båttvätt får ske skall finnas vid kran/ramp. Spolvattnet kommer att uppsamlas och renas i reningsanläggning enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer rev. våren 2015.

Motorbränsle, oljor/glykol

Generellt sätt gäller att båtägare så långt möjligt ska använda material och produkter som bäst skonar miljön. Akylatbensin bör användas för äldre tvåtaktsmotorer. Vid bränslepåfyllning inom området skall det säkerställas att risken för spill är minimal. Oljor och kemikalier som glykolblandning från vinterkonservering av motor skall omhändertas och bortforslas till miljöstation. Tomgångskörning i hamnen för t.ex. ladda batterierna är ej tillåtet.

Förorenad mark

Ingen uppställning av båtar eller tvättning har skett i hamnområdet varför området bedöms som ej förorenat.

Förorenat hamnsediment

Det finns ingen kunskap om ev. föroreningar i sedimentet i hamnen. Planen är att minimera omrörning av sediment.

Miljöavgift

För att säkerställa att medel finns för framtida miljöåtaganden kan en årlig miljöavgift komma att tas ut av klubbens medlemmar.

Avfallsfrågor

• Antal hemmahamnplatser: 300 med varierade storlek
• Antal gästplatser: 10
• Antal vinteruppställningsplatser: 0
• Samråd med användare sker vid klubbens årsmöte.

Toalett samt båttoatömning

Toatömningsförbudet från Transportstyrelsen trädde i kraft 1 april 2015. Fritidsbåtshamnar med båtar som har toaletter eller ”Potta Potti” skall ha sugtömningsstation och/eller utslagsvask.
• Sugtömningsstation finns.
• Utslagsvask för ”Potta Potti” finns.
• Båtägare med toalett skall snarast ordna däcksbeslag och tank.
• Toalett för båtägare finns i klubblokalen.

Hantering av avfall

Endast vanligt avfall, s.k. restavfall, omhändertas av Framnäs Hamnförening i särskild container.

Hantering av övrigt farligt avfall

Övrigt avfall omhändertas av den enskilde medlemmen.
Omhändertas av övrigt avfall såsom farligt avfall sker av varje båtägare som transporterar detta till miljöstation enligt ovan. Väderbeständig skylt som upplyser om att oljor, glykolvatten m.m. skall tas om hand och borttransporteras till miljöstation skall finnas vid avfallscontainern.

Olika aspekter av avfallshantering tas också upp på årsmöte som egen punkt.